Tenester

 

Nyetablerar ?

Om du har tanker om å etablere di eiga verksemd tilbyr vi deg rådgjeving og bistand i oppstartfasen. Vår fyrste rådgjevingstime er gratis.


Avtaler ved oppstart

Alle rekneskapsførarer er pliktar å ha skriftlege avtaler med kundane. Vi brukar standardavtaler frå Regnskap Norge som basis for oppdragsavtalen.Forretningsførsel

Vi tilbyr alt frå enkle tenester knytta til forretningsførsel/kontorbistand til heile økonomi- og administrasjonsfunksjonen. Herunder løner, fakturering og kundeoppfølging.


Gratis rådgjeving

For alle som ynskjer å starta opp si eiga verksemd tilbyr vi ein gratis rådgjevingstime før du bestemmer deg for kva selskapsform som vil vere mest aktuell.Løn

Reglane for løn endrast stadig, og for små og mellomstore verksemder er forskriftsendringar og gjeldande lover knytta til lønn vanskelege å halde oversikt over. Vi tilbyr derfor bistand med lønsarbeid og A-meldingar, herunder og utrekning, utbetaling og bokføring. Vi brukar for dei fleste kundane våre databaserte lønssystem.

Autorisert rekneskapsførar

Vest-Telemark Rekneskapsservice AS tilbyr alle rekneskapstenester som ein autorisert rekneskapsfører er pålagt å kunne tilby, sjølvsagt og bistand med årsoppgjeret samt rådgjeving innanfor det økonomiske regelverket.


Personleg service

Vi er særleg opptekne av at alle våre kundar skal ha tillit til at vi tek i vare alle fortrulege detaljar, disposisjonar og øvrig informasjon om drift og økonomi. Vi legg derfor stor vekt på den personlege servicen du vil få.

Tilbud ved firmaetablering

Et av våre fokusområder er bistand og rådgjeving ved firmaetablering. Vi tilbyr fyrste rådgjevingstime gratis, og vårt fokus vil væra å gi deg dei besta økonomiske råd og tjenester.


Rekneskapstenester

Rekneskapsføring er viktig for alle verksemder, og er også lovpålagt for dei aller fleste. Vi har lang erfaring med rekneskap frå dei fleste bransjar, og held oss oppdatert på gjeldande lover og reglar.